Datu aizsardzības noteikumi

1. Datu aizsardzības noteikumu mērķis


Datu aizsardzības noteikumu mērķis ir tiem cilvēkiem, kuru personas datus SIA Julianus Inkasso Latvija (turpmāk tekstā – Julianus Inkasso) savā ikdienas darbā apstrādā, sniegt informāciju par to, kādus personas datus, kā un kādam mērķim Julianus Inkasso apstrādā, kā arī kādas ir personas tiesības saistībā ar personas datu apstrādi.

Publicējot personas datu aizsardzības noteikumus, tiek izpildīts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk tekstā – Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. un 14. pantā noteiktais informācijas sniegšanas pienākums.

2. Personas datu pārzinis


Julianus Inkasso kā Datu pārziņa reģistrācijas numurs ir 40003717522, un juridiskā adrese ir Rīga, Turaidas iela 3, LV-1039. Kontakttālrunis ir +371 67783131 un e-pasta adrese: info@julianus.lv.

Datu aizsardzības speciālists.

3. Personas datu apstrādes nolūki un juridiskais pamats


Parādu piedziņas pakalpojuma sniegšana un parādu prasību pirkšana


3.1 Julianus Inkasso specializējas parādu piedziņas pakalpojumu sniegšanā kreditoriem. Tas nozīmē, ka Julianus Inkasso palīdz kreditoram atgūt savus parādus, bet tie Julianus Inkasso nepieder. Julianus Inkasso apstrādā ar parāda prasību un parādnieku saistītos personas datus, balstoties uz līgumu, kas noslēgts ar klientu, lai izpildītu attiecīgo līgumu, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas b punktu. Tādā gadījumā Julianus Inkasso darbojas kā datu apstrādātājs. Kreditors turpina būt datu pārzinis līdz brīdim, kad prasība tiek nodota.

3.2 Vienlaikus Julianus Inkasso pērk klientu parādu prasības, kļūstot par kreditoru. Tādā gadījumā Julianus Inkasso apstrādā personas datus, balstoties uz nodoto līgumu, lai izpildītu attiecīgo līgumu, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas b punktu.

3.3 Šo darbību laikā Julianus Inkasso apstrādā klienta, kas ir fiziska persona (kreditors), klienta, kas ir juridiska persona (kreditors), valdes locekļa vai darbinieka, parādnieka, kas ir fiziska persona, un parādnieka, kas ir juridiska persona, valdes locekļa, parādsaistību procedūrā iesaistītās trešās personas (piemēram, persona, kas samaksā parādu par parādnieku), saistītās personas un galvotāja kontaktinformāciju, kā arī datus par pērkamo vai izskatāmo prasījumu.

3.4 Tāpat Julianus Inkasso, sniedzot parādu piedziņas pakalpojumu, kā arī iegādājoties parādus, apstrādā datus par parādnieka, kas ir fiziska persona, mantisko stāvokli un maksājumu uzvedību. Šie dati tiek iegūti no paša parādnieka, kreditora un publiskiem avotiem, piemēram, zemesgrāmatas un oficiālām publikācijām.

3.5 Julianus Inkasso var pārsūtīt ar parāda prasību un neveiktajiem maksājumiem saistītu informāciju citiem tās pašas grupas uzņēmumiem. Turklāt Julianus Inkasso ir tiesīgs pārsūtīt savas vai savu klientu parādu piedziņas prasības piedziņas veikšanai saviem sadarbības partneriem ārvalstīs, kuri pieder Eiropas parādu piedzinēju asociācijai, ievērojot nepieciešamās prasības un veicot drošības pasākumus. Ikdienā Julianus Inkasso izmanto datorprogrammas, kuru piegādātāji ir veikuši pasākumus, kas nodrošina personu datu aizsardzību.

3.6 Julianus Inkasso 10 gadus uzglabā personu datus, kas saistīti ar parādu piedziņas pakalpojumiem un parādu iegādi un parādu piedziņu, saskaņā ar Civillikuma normām.

Pārbaudīšana, aizsargāšana un pierādīšana


3.7 Julianus Inkasso ir tiesības iegūt atgriezenisko saiti gan no saviem klientiem, gan parādniekiem. Julianus Inkasso ieraksta ienākošos un izejošos tālruņa zvanus un e-pasta ziņojumus kvalitātes kontrolei, iespējamo personas datu pārkāpumu konstatēšanai, datu subjekta pretenziju atrisināšanai, iespējamu prasījumu iesniegšanai un/vai aizstāvēšanai tiesā. Personalizēti personas dati tiek saglabāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams atbilstoši apstākļiem, bet ne ilgāk par 10 gadiem, sākot no personas datu saņemšanas brīža.

Potenciālo klientu jautājumi


3.8 Julianus Inkasso atbild uz potenciālo klientu jautājumiem pirms klientu attiecību uzsākšanas, lai veiktu sarunas pirms līguma noslēgšanas saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas b punktu. Julianus Inkasso glabā jautājumos iegūtos datus ne ilgāk kā 10 gadus no jautājuma iesniegšanas, ņemot vērā noilguma termiņu iespējamai tiesiskai prasībai.

Komunikācija ar piegādātājiem


3.9 Julianus Inkasso var iepirkt pakalpojumus un preces no piegādātājiem. Lai izpildītu ar piegādātāju noslēgtu līgumu, balstoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas b punktu, Julianus Inkasso apstrādā piegādātāja kontaktpersonas kontaktinformāciju. Piegādātāja kontaktpersonas dati netiek glabāti ilgāk par 10 gadiem no preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas brīža, ņemot vērā noilguma termiņu iespējamai tiesiskai prasībai.

Personas datu aizsardzības lūguma izpilde


3.10 Personas datu aizsardzības lūguma izpildes nolūkā Julianus Inkasso apstrādā datu subjekta personas datus, balstoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15. un 20. pantu. Personas dati tiek izpausti personai, kuras dati tiek apstrādāti, kā arī datu pārnesamības lūguma gadījumā – trešajai personai, uz kuru attiecas pārnesamības lūgums. Lūgums un ar to saistītā sarakste tiek glabāta ne ilgāk kā 10 gadus, sākot no datu aizsardzības lūguma izpildes vai pamatota atteikuma.

Valsts iestāžu pieprasījumu izpilde


3.11 Julianus Inkasso var izsniegt personas datus valsts iestādēm (policijai, drošībsargājošajām iestādēm, prokuratūrai u.c.) un tiesām, pamatojoties uz tiesību aktu, kas uzliek par pienākumu izsniegt datus, lai pildītu valsts iestāžu un tiesu informācijas pieprasījumus. Pieprasījumi un ar tiem saistītā sarakste un dokumenti tiek glabāti ne ilgāk kā 10 gadus, sākot no datu aizsardzības pieprasījuma izpildes vai pamatota atteikuma.

4. Personas tiesības saistībā ar datu aizsardzību


4.1 Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu personai ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un saņemt savu personas datu kopiju, tiesības pieprasīt personas datu nodošanu citam pārzinim, tiesības pieprasīt dzēst, labot vai papildināt savus personas datus, kā arī ierobežot personas datu apstrādi un iebilst pret to apstrādi. Šīs datu aizsardzības tiesības nav neierobežotas, un Julianus Inkasso katrā pieteikumā ir jāizvērtē, vai un cik lielā mērā datu aizsardzības tiesību akti ļauj izpildīt attiecīgo prasību. Piemēram, Julianus Inkasso neizdzēš ar parāda prasījumu un finanšu grūtībām saistītos datus, jo šo datu apstrāde ir nepieciešama, lai sagatavotu, iesniegtu un aizsargātu tiesiskas prasības. Tas ir pamats dzēšanas atteikumam saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

4.2 Lai izmantotu šīs savas tiesības, Julianus Inkasso lūdz informēt par savu vēlmi, rakstot uz e-pasta adresi dmitrij@julianus.lv. Ieteicams izmantot tam paredzēto ar datu aizsardzību saistīto pieteikumu veidlapu.

4.3 Ja personai ir bažas par iespējamu Vispārīgās datu aizsardzības regulas vai cita ar personas datiem saistīta tiesību akta pārkāpumu no Julianus Inkasso puses, Julianus Inkasso lūdz rakstīt uz e-pasta adresi dmitrij@julianus.lv. Ja persona nav apmierināta ar to, kā Julianus Inkasso ir atrisinājis sūdzību, personai ir tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijā. Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija: tālrunis +371 67 22 31 31; e-pasta adrese pasts@dvi.gov.lv; pasta adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050.