Iebildumu un sūdzību izskatīšanas kārtība

Patērētāju sūdzību izskatīšanas kārtība


Šie noteikumi ir izstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu un SIA “Julianus Inkasso Latvija” iekšējo normatīvo dokumentu noteikumus, nosakot kārtību, kādā SIA “Julianus Inkasso Latvija” saņem, reģistrē un izskata Patērētāju sūdzības (prasījuma pieteikumus) un iebildumus par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem, Sabiedrības darbību, un kārtību, kādā Sabiedrība sagatavo atbildes Patērētājiem, to sniegšanas secību, kā arī strīdu izskatīšanas kārtību Sabiedrībā.

1. Sūdzības iesniegšana


1.1. Patērētājam ir tiesības:
1.1.1. iesniegt sūdzību par SIA “Julianus Inkasso Latvija” darbību vai personālu, Sabiedrības pakalpojumiem;
1.1.2. saskaņā ar Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma nosacījumiem izteikt pamatotus rakstveida iebildumus pret parāda esamību, tā apmēru un atmaksas termiņu, paredzot, ka iebildumu izteikšanai tiek atvēlēta ne mazāk kā 21 diena no paziņojuma saņemšanas dienas.
1.2. Patērētājs sūdzību SIA “Julianus Inkasso Latvija” var iesniegt rakstveidā vai elektroniski, izmantojot zemāk norādīto Sabiedrības e–pastu. Rakstveidā noformēto sūdzību iesniedz Patērētājs (Patērētāja pilnvarotā persona) personiski vai ar pasta starpniecību. Ja sūdzību paraksta patērētāja (pieteicēja) pārstāvis prasījuma pieteikumam pievieno pilnvaru, kas apliecina pārstāvības tiesību.
1.3. Sūdzību Patērētājs var iesniegt Sabiedrības ofisā:
– personīgi: ierodoties Sabiedrības ofisā, pēc juridiskās adreses: Turaidas iela 3, Rīga, LV-1039;
– pa e–pastu: info@julianus.lv;
– pa pastu: Turaidas iela 3, Rīga, LV-1039.
1.4. Sabiedrība pieņem izskatīšanai sūdzības tikai latviešu valodā.
1.5. Sabiedrība neizskata anonīmas sūdzības vai priekšlikumus, kurās nav norādīts vai identificējams tās iesniedzējs.
1.6. Patērētājs rakstiski iesniegtajā sūdzībā norāda:
1.6.1. Sabiedrības nosaukumu un juridisko adresi;
1.6.2. patērētāja vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas adresi;
1.6.3. iebildumus pret parāda esamību, tā apmēru un atmaksas termiņu, neatbilstību līguma noteikumiem;
1.6.4. sūdzībai pievienotos dokumentus vai dokumentu kopijas;
1.6.5. sūdzības iesniegšanas datumu.
1.7. SIA “Julianus Inkasso Latvija”, saņemot sūdzību, ir pienākums uz Patērētāja pieteikuma eksemplāra:
1.7.1. uzrakstīt vārdu “Saņemts” vai uzlikt spiedogu “Saņemts” un apliecināt saņemšanu ar parakstu;
1.7.2. norādīt pieteikuma saņemšanas datumu;
1.7.3. norādīt pieteikuma saņēmēja vārdu, uzvārdu un amatu.
1.8. Pēc Patērētāja sūdzības saņemšanas SIA “Julianus Inkasso Latvija” izskata sūdzību un, ja nepieciešams, pieprasa no Patērētāja papildu informāciju un/vai dokumentus par sūdzībā norādītajiem faktiem un apstākļiem.
1.9. SIA “Julianus Inkasso Latvija” iesniegtās Patērētāju sūdzības izskata iespējami īsākā laikā. Iesniegtās sūdzības (iesniegtas personīgi vai elektroniski pa Sabiedrības e–pastu) tiek reģistrētas uzskaites žurnālā un izskatītas 10 (desmit) darba dienu laikā, no sūdzības saņemšanas dienas Sabiedrībā. Sabiedrība sniedz rakstisku atbildi Patērētājam, izmantojot tādus pašus sakaru līdzekļus (pasts vai e–pasts) kādā sūdzība tika saņemta Sabiedrībā, ja Patērētājs nav norādījis citu sev vēlamo atbildes saņemšanas veidu.
1.10. Ja SIA “Julianus Inkasso Latvija” ir nepieciešams ilgāks laiks vispusīgai Patērētāja sūdzībā norādīto faktu un apstākļu noskaidrošanai un izpētei, kā rezultātā Sabiedrībai nav iespējams ievērot augstāk noteiktos termiņus, Sabiedrība sūdzības izskatīšanas termiņu pagarina uz laiku, ne ilgāku par 10 (desmit) darba dienām no sūdzības saņemšanas dienas, par to nosūtot Patērētājam rakstisku paziņojumu, izmantojot tādus pašus sakaru līdzekļus (pasts vai e–pasts), kādā sūdzība tika saņemta Sabiedrībā, ja Patērētājs nav norādījis citu sev vēlamo atbildes saņemšanas veidu.
1.11. SIA “Julianus Inkasso Latvija” veic visus iespējamos pasākumus strīda starp Sabiedrību un Patērētāju atrisināšanai pārrunu ceļā. Ja sūdzības izskatīšanas laikā SIA “Julianus Inkasso Latvija” konstatē, ka tā ir pilnīgi vai daļēji pamatota, tad Sabiedrība veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nekavējoties – saprātīgā termiņā – daļēji vai pilnībā izpildītu Klienta sūdzībā norādītās prasības un novērstu konstatētos trūkumus vai nepilnības.
1.12. SIA “Julianus Inkasso Latvija” aizliegts bez sūdzības/iesnieguma iesniedzēja piekrišanas izpaust informāciju, kas atklāj viņa identitāti, izņemot gadījumu, kad Sabiedrībai saskaņā ar likumu šāda informācija ir jāizpauž.

2. Strīdu izskatīšanas kārtība


2.1. Ja Patērētājs nav apmierināts ar Sabiedrības sniegto atbildi sūdzības sakarā, tad Patērētājam ir sekojošas tiesības:
2.1.1. iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centram. Kārtību, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izskata sūdzību, pieņem lēmumus, kā arī šo lēmumu pārsūdzēšanas kārtību, nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums;
2.1.2. celt prasību saistībā ar sūdzību LR tiesā pēc piekritības.